Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verhuur 


1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ovenmobiel en daaraan gelieerde ondernemingen, verder te noemen: “Ovenmobiel” gedane aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij Ovenmobiel partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere contracterende partijen, verder te noemen: “de wederpartij” zijn niet van toepassing ook al is daarnaar door de wederpartij in van haar afkomstige correspondentie en stukken, uitdrukkelijk verwezen.

2. Plaats van verhuur

De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de wederpartij en Ovenmobiel de overeenkomst tekenen en gaat in naar gelang het geval: Bij afhalen, op het ogenblik dat de wederpartij het gehuurde in ontvangst neemt bij Ovenmobiel. Bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde geladen of losgekoppeld wordt door Ovenmobiel.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij door Ovenmobiel uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, vrijblijvend en ongeacht een eventuele aanvaarding door de wederpartij, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld en de wederpartij vóór het verstrijken van deze geldigheidsduur het aanbod heeft aanvaard. Indien een geldigheidsduur als zo even bedoeld niet is vermeld dan wel zonder aanvaarding is verstreken, zijn aanbiedingen, orders, bestellingen huuraanvragen voor Ovenmobiel eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Ovenmobiel, ondertekening van een hierop betrekking hebbend geschrift door Ovenmobiel of uitlevering c.q. ter beschikkingstelling door Ovenmobiel aan de wederpartij van de aangeboden c.q. bestelde zaken. Eerst na een schriftelijke bevestiging door Ovenmobiel, ondertekening door Ovenmobiel van het hierop betrekking hebbende geschrift of uitlevering c.q. ter beschikking stelling door Ovenmobiel van de aangeboden c.q. bestelde zaken komt een overeenkomst tot stand.
3.2 De inhoud van door Ovenmobiel gehanteerde lijsten van verhuurprijzen, binden haar niet, tenzij dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald of hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen. Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot de prijsstelling, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in door Ovenmobiel uitgebrachte offertes of verstrekte orderbevestigingen kan Ovenmobiel nimmer aansprakelijk gehouden worden.

4. Reserveren en annuleren

4.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Ovenmobiel te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomsten wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de wederpartij beschikbaar dienen te zijn in onderling overleg bepaald en in de schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Indien de wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

4.2 Onverminderd het voorgaande kan de wederpartij de reservering vóór het tijdstip van de ter beschikking stelling van de gehuurde zaak, annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren en de wederpartij zal als dan de navolgende vergoeding verschuldigd zijn: - 60% van het netto huurbedrag wanneer de annulering plaats vindt tussen de 59ste en 30ste dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zouden dienen te worden gesteld; - 70% van het netto huurbedrag wanneer de annulering plaats vindt tussen de 29ste en 10e dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zouden dienen te worden gesteld; - 80% van het netto huurbedrag wanneer de annulering plaats vindt in minder dan 10 dagen vóór het tijdstip waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zouden dienen te worden gesteld.

5. Einde overeenkomst

5.1 De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, danwel indien de wederpartij een consument is, ondercuratelestelling van de wederpartij, kan Ovenmobiel de huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de Rechter nodig is, onverminderd het recht van Ovenmobiel op vergoeding van kosten, nadeel en rente.

5.2 In genoemde gevallen is Ovenmobiel te allen tijde, zonder enige Ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de wederpartij terug te halen (eigendomsvoorbehoud). De wederpartij is verplicht om aan Ovenmobiel de door haar gewenste medewerking te verlenen. De wederpartij machtigt Ovenmobiel bij deze zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen. Ovenmobiel is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door de wederpartij of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst wordt geleden.

6. Aansprakelijkheid/Overmacht

Ovenmobiel kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ook niet na ingebrekestelling, indien Ovenmobiel niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de wederpartij stelt. Indien de bestelde goederen niet voorradig of defect blijken te zijn (ten gevolge van een vorige verhuring) behoudt Ovenmobiel zich het recht voor om een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten. Indien de wederpartij een consument is, kan de door Ovenmobiel te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen.

7. Huurprijzen

7.1 De verhuurprijzen, zoals omschreven in de verhuurlijst van Ovenmobiel zijn gebaseerd op een dag, weekend, midweek of voor een langere periode. Voor een langere periode is de prijs op aanvraag. De prijzen zijn exclusief BTW, onderhoud, transport, reinigen en eventueel laden en lossen. De resterende huurprijs wordt na teruggave van het gehuurde goed voldaan in de vestiging van Ovenmobiel waar de zaken zijn gehuurd en/of moeten worden geretourneerd. De prijzen, zoals omschreven in de verhuurlijst van Ovenmobiel, zijn gebaseerd op de ten tijde van het publiceren van de website of catalogus geldende omstandigheden; deze prijzen zijn richtlijnen en binden Ovenmobiel niet.

7.2 Ovenmobiel heeft het recht overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren, waarop de prijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, salarissen, sociale lasten en wisselkoersveranderingen.

8. Waarborgsom

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de wederpartij per verhuring een waarborgsom schuldig zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de wederpartij verlenging van de overeenkomst wenst, dient de wederpartij uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. Indien de wederpartij een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan Ovenmobiel de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Ovenmobiel op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de wederpartij niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan Ovenmobiel, door de wederpartij verschuldigde bedragen, compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

9. Controle

Teneinde problemen te voorkomen, moet de wederpartij onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de wederpartij:
a. direct telefonisch, per fax of e-mail contact op te nemen met Ovenmobiel. Gebruik van de goederen heft het recht om te reclameren op.
b. Indien de goederen door de expeditie van Ovenmobiel c.q. de expeditie van derden naar het bedrijf van Ovenmobiel dienen te worden teruggebracht, worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf van Ovenmobiel gecontroleerd. Het meenemen van de goederen door de expeditie van Ovenmobiel of de expeditie van derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de wederpartij bij de controle wil zijn, moet hij dit op voorhand, d.w.z. bij opgave van de bestelling weergeven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourname). Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door Ovenmobiel bindend. Ovenmobiel laat dit binnen 10 dagen (weekend + feestdagen niet meegerekend) nadat de goederen bij Ovenmobiel terug zijn, schriftelijk weten. Ovenmobiel kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de wederpartij berekenen.
c. Beschadigde huurgoederen c.q. onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt ter beschikking van de wederpartij gehouden.

10. Schade, Verlies

a. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Ovenmobiel te worden gemeld. De wederpartij verplicht zich de aan het gehuurde goed door zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan Ovenmobiel te vergoeden tegen de dagwaarde, d.w.z. de huidige nieuwwaarde van 1 stuks verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van het beschadigde dan wel verloren gegane goed, danwel de kosten die met de reparatie van het van Ovenmobiel gehuurde goed gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van Ovenmobiel gehuurde goed. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Ovenmobiel geleden schade. 
b. Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door Ovenmobiel reeds de dagwaarde aan de wederpartij berekend is en die later alsnog door de wederpartij gevonden en teruggebracht worden, dient de wederpartij de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door Ovenmobiel in mindering gebracht op de aan de wederpartij terug te betalen vergoeding van de dagwaarde.
c. Ovenmobiel is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de wederpartij, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De wederpartij behoudens een consument, zal Ovenmobiel vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.
d. Ovenmobiel verklaart dat er ten behoeve van WAM plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de huurder, die Ovenmobiel vrijwaart, komt evenwel - schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond
van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade. 
- het in de aansprakelijkheidspolis genoemde eigen risico.
- schade en gevolgschade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels.
e. De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de wederpartij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

11. Expertise

De door Ovenmobiel gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder. De wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door Ovenmobiel geschat schadebedrag van € 1000,- of meer, een expertise op kosten van de wederpartij wordt uitgevoerd door een Ovenmobiel aangewezen erkend expertisebureau en bij een schade beneden € 1000,- expertise wordt uitgevoerd door Ovenmobiel.

12. Gebruik en onderhoud

De wederpartij stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij Ovenmobiel terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde goed heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De wederpartij dient goederen gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt te retourneren, zoals zij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in rekening gebracht.

13. Verplichtingen van de wederpartij

De wederpartij stemt er mee in Ovenmobiel te allen tijde toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Ovenmobiel hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Ovenmobiel. De wederpartij mag het gehuurde alleen vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres na toestemming van Ovenmobiel. De wederpartij of de derde dient Ovenmobiel onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van wederpartij of de derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van Ovenmobiel dreigen te worden aangetast.

14. Boetes, belastingen

De wederpartij verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem of derden, te zullen betalen.


15. Risico laden – lossen

De wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor wederpartij die de goederen door Ovenmobiel aangeleverd krijgt in containers en zelf lossen en weer laden. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Immers, bij oplading wordt Ovenmobiel niet geacht de goede lading met het oog op transport te controleren gezien het feit dat de controle in het bedrijf van Ovenmobiel gebeurt. Indien op verzoek van de wederpartij het laden/lossen van het gehuurde gebruik wordt gemaakt van de diensten van Ovenmobiel, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de wederpartij.

16. Terugbrengen

Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij Ovenmobiel worden teruggebracht, verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een schadevergoeding aan Ovenmobiel verschuldigd, welke schadevergoeding bestaat uit twee maal de huurprijs voor iedere dag dat de huurder nalaat om het goed na het verstrijken van opgenoemde termijn van Ovenmobiel te retourneren. De wederpartij kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden. Indien de wederpartij zich opzettelijk het gehuurde goed toe-eigent is er sprake van verduistering van het gehuurde goed. De huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen aan Ovenmobiel niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de wederpartij blijft.

17. Hulp aan de chauffeur

Indien Ovenmobiel en de wederpartij overeengekomen zijn dat de goederen door Ovenmobiel bij de wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, dient de wederpartij behulpzaam te zijn bij het lossen en/of laden van het goed op de plaats waarvan partijen overeengekomen zijn dat Ovenmobiel de goederen zal afleveren en /of ophalen, behoudens schriftelijk vastgelegde anders luidende afspraken. Indien de wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het lossen en/of laden van de goederen komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de wederpartij.

18. Bezorgen en afhalen

a. Het bezorgen en afhalen van de verhuurde goederen wordt door Ovenmobiel gepland tussen 08.00 en 17.00 uur. In overleg kan wederpartij het bezorgen en afhalen op een afwijkend  tijdstip laten plaatsvinden, hiervoor berekent Ovenmobiel een extra toeslag van 50% op de normale transportkosten. Ovenmobiel bezorgt uitsluitend op de begane grond. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat een gevolmachtigd iemand gedurende de afgesproken bezorg dag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde goed. Zo niet dan heeft Ovenmobiel het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de wederpartij. Ovenmobiel kan echter ook de goederen afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal, of in overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de wederpartij uitdrukkelijk het bewijs dat de huurgoederen niet zijn afgegeven in de het overeengekomen aantal of de overeengekomen staat.
b. Indien partijen afspreken dat Ovenmobiel het gehuurde goed moet komen ophalen, dient de wederpartij ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren tevoren (weekend en feestdagen niet meegerekend) aan Ovenmobiel heeft medegedeeld dat Ovenmobiel het verhuurde goed kan komen halen. De wederpartij blijft verantwoordelijk voor het gehuurde goed totdat dit door Ovenmobiel is opgehaald.
c. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 8.00 uur gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond gereed te staan. De emballage die bij de huurgoederen horen blijven bij de wederpartij t.b.v. de kwaliteit. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de wederpartij de extra kosten die voor Ovenmobiel hierdoor zijn ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan uit het berekenen van de huurprijs die per dag voor het gehuurde goed wordt berekend, zonder dat hiermee de huurovereenkomst wordt verlengd, alsmede de extra transportkosten. 
d. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken ophaaldag aanwezig is voor de teruggave. Zo niet dan kan Ovenmobiel toch de goederen terugnemen. Doch bij verschil van mening of het gehuurde goed al dan niet in het juiste aantal of in goede staat is teruggegeven, rust op de wederpartij uitdrukkelijk het bewijs dat de teruggave in het juiste aantal en de goede staat heeft plaatsgehad.

19. Betaling

Altijd contant bij het retourneren van het gehuurde goed. Betaling kan ook na machtiging door de wederpartij geschieden door middel van automatische incasso, dan wel door voldoening van de van Ovenmobiel afkomstige facturen. Deze facturen worden op verzoek van de wederpartij voorzien van opdracht- en/of projectnummers of andere kenmerken voor zover de daarvoor beschikbare plaats toereikend is. Het aan het einde van de verhuring retourneren van opdracht bon samen met de factuur is in verband met volledig geautomatiseerde facturatie niet mogelijk. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden, zonder enig recht op korting of verrekening. Na 14 dagen is 2% kredietbeperking van toepassing. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 2 weken, wordt de huur per 2 weken aan Ovenmobiel vooruit betaald. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichting niet binnen 14 dagen na factuurdatum nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim. Hetzelfde geldt indien incasso door Ovenmobiel mislukt ingevolgde een ontoereikend saldo, dan welk enig ander van de zijde van wederpartij of voor diens risico komend letsel. In geval van voornoemd verzuim kan Ovenmobiel de huurovereenkomst buitengerechtelijk beëindigen en de gehuurde zaken terstond terughalen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Ovenmobiel geleden schade komt voor rekening van de wederpartij.

20. Incasso

Ingeval de wederpartij niet binnen de voormelde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Ovenmobiel zonder enige ingebrekestelling het recht op de wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke (15% van de vordering met een minimum van € 350,-) kosten. De termijn voor een bezwaar tegen de rekening verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van Ovenmobiel is de wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.

21. Verzekering en de mogelijkheid van afkoop

21.1 Ingeval de kredietwaardigheid van de wederpartij voor Ovenmobiel aanleiding vormt te vrezen dat de wederpartij niet in staat zal zijn eventueel aan de van Ovenmobiel gehuurde zaken ontstane schade te vergoeden, is Ovenmobiel uitdrukkelijk gerechtigd om van de wederpartij te verlangen dat zij een verzekering voor eventuele schade aan de van Ovenmobiel gehuurde zaken afsluiten, waarin Ovenmobiel als uitkeringsgerechtigde wordt opgenomen (oftewel een dekkingsbevestiging). Ovenmobiel is gerechtigd de afgifte aan de wederpartij van de door haar gehuurde zaken op te schorten, totdat de wederpartij enig bewijsstuk aan Ovenmobiel kan overleggen waaruit blijkt dat zij voor eventuele schade aan de van Ovenmobiel gehuurde zaken, is verzekerd. Gedurende de periode dat Ovenmobiel om opgenoemde reden de afgifte van de zaak opschort, blijft de wederpartij onverminderd gehouden de huursom te voldoen. Ovenmobiel heeft in voorkomend geval eveneens het recht om de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden.

21.2 Ovenmobiel biedt de wederpartij de mogelijkheid om eventuele schade aan het gehuurde goed vooraf af te kopen. Afkoop van schade is niet voor alle zaken mogelijk. De voorwaarden van deze schadeafkoopregeling alsmede de voorwaarden van de brand/diefstaldekking kan de wederpartij bij alle vestigingen van Ovenmobiel bekomen.

22. Geschillen

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Ovenmobiel gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch, onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht. Ovenmobiel behoudt zich het recht voor de wederpartij aan zijn algemene zetel te dagvaarden. Geschillen waarbij een wederpartij die consument is, is betrokken, zullen worden berecht door de rechter die volgens het commune recht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Voor Belgische klanten is naar keuze van Ovenmobiel de rechtbank te Brussel of deze te Oudenaarde bevoegd en is Belgisch recht van toepassing supplementair aan de huidige voorwaarden.
 

Algemene voorwaarden Catering


Ovenmobiel stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren. 

A. Definities 

1. Ovenmobiel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Rob Kamp als eenmanszaak handelend onder de naam Ovenmobiel in Waalwijk, met KvK nr. 60244976.
2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Ovenmobiel opdracht geeft om de opdracht te leveren. 
3. Overeenkomst: alle afspraken tussen Ovenmobiel en opdrachtgever in verband met de opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
4. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Ovenmobiel.
5. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Ovenmobiel.
6. Opdracht: de levering aan opdrachtgever conform de overeenkomst, zoals het verzorgen van catering, recepties, workshops, evenementen en exploitaties in de ruimste zin van het woord, inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van het benodigde personeel en de benodigde locaties en zaken. 

B. Toepasselijkheid 

1. De Voorwaarden maken deel uit van de (totstandkoming van de) Overeenkomst.
2. De Voorwaarden zijn vóór de Overeenkomst door Ovenmobiel aan Opdrachtgever overhandigd of toegezonden en door deze ontvangen en akkoord bevonden. 
3. Indien het akkoord van art. B.2. onverhoopt niet het geval zou zijn dient Opdrachtgever daar onmiddellijk schriftelijk melding van te maken aan Ovenmobiel. De Overeenkomst komt dan onmiddellijk te vervallen en alle uitgevoerde verbintenissen worden teruggedraaid. Reeds door Ovenmobiel verrichte werkzaamheden en ingekochte / ingehuurde zaken en personen dienen dan wel door Opdrachtgever te worden betaald en art. E. en art. G. zijn onverkort van kracht. 
4. Indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de Opdrachtbevestiging heeft gehandeld conform art. B.3. wordt art. B.2. geacht van toepassing te zijn. 
5. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van de Overeenkomst.
6. Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en een handtekening van beide partijen. 
7. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen een geldige bepaling in de plaats conform art. B.6. 

C. Offerte/Overeenkomst/Opdrachtbevestiging 

1. Een offerte van Ovenmobiel is vrijblijvend en 7 dagen geldig, tenzij Ovenmobiel anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd.
2. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Ovenmobiel en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van Ovenmobiel onmogelijk wordt. Ovenmobiel is dan niet schadeplichtig.
3. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, tenzij Ovenmobiel onmiddellijk schriftelijk de Overeenkomst betwist.
4. Als Ovenmobiel Opdrachtgever een schriftelijke Opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
5. Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Ovenmobiel maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Ovenmobiel die alsnog schriftelijk bevestigt.
6. Ovenmobiel bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden. 

D. Identiteit 

1. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Ovenmobiel een kopie van een geldige legitimatie van de tekeningsbevoegde persoon en een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan Ovenmobiel verstrekken.
2. In geval van onduidelijkheden/onjuistheden over de handtekening of de bevoegdheid van de persoon die de Opdracht heeft verstrekt en/of ondertekend namens Opdrachtgever zijn Opdrachtgever, de contactpersoon, de ondertekenaar en de tekeningsbevoegde persoon in persoon en hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de Overeenkomst. 

E. Prijs/waarborg/betaling/rente/(proces)kosten 

1. De prijzen van Ovenmobiel zijn in Euro’s en excl. btw en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.
2. Ovenmobiel offreert op basis van voorcalculatie van de prijs van de Opdracht. 
3. Indien de Overeenkomst uit meerdere deelopdrachten bestaat, kan Ovenmobiel per deelopdracht of een gemiddelde prijs per vaste periode factureren. 
4. Ovenmobiel kan vóór de uitvoering van de Opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling.
5. Ovenmobiel kan Opdrachtgever een waarborgsom vragen voor het inkopen/inhuren van onderdelen van de Opdracht. 
6. Opdrachtgever zal een voorschot en een waarborgsom binnen 10 werkdagen na de factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoering van de Opdracht betalen.
7. Ovenmobiel zal onmiddellijk na de uitvoering van de Opdracht de definitieve prijs van de Opdracht factureren, vastgesteld op basis van nacalculatie (o.a. drank en de artikelen E., F. en G.). Het betaalde voorschot zal worden verrekend. 8. Opdrachtgever zal de eindfactuur binnen 14 werkdagen na de factuurdatum betalen. De betaalde waarborgsom zal na betaling van de eindfactuur worden gerestitueerd.
9. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan Ovenmobiel de uitvoering van de Opdracht opschorten of de Overeenkomst opzeggen. 
10. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,=. verschuldigd aan Ovenmobiel.
11. Betalingen van Opdrachtgever worden verrekend met de oudste onbetaalde factuur van Ovenmobiel.
12. In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van Ovenmobiel tegen Opdrachtgever is Opdrachtgever naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitengerechtelijke kosten, voor zover deze de incassokosten overstijgen. Hiermee stellen partijen het Rapport Voorwerk II terzijde. 

F. Verplichtingen Opdrachtgever 

1. Door Ovenmobiel aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek, stoelen, tafels en muziekinstallatie blijven eigendom van Ovenmobiel en worden na de Opdracht aan haar geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt. 
2. Opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader beheren. 
3. Opdrachtgever zal schade aan door Ovenmobiel ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur.
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en door haar georganiseerde en bestelde zaken, personen, acts etc. 

G. Wijzigingen/annulering Overeenkomst 

1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na de Opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Ovenmobiel zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Artikel C. is van toepassing en reeds aan Opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig. 
2. Indien de wijziging een beperking van de Overeenkomst inhoudt of als Ovenmobiel de uitvoering van de Opdracht opschort of de Overeenkomst opzegt conform art. E.9 of art. J.1, zal Opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde Opdracht plus alle inkoopkosten aan Ovenmobiel vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet:
a. Binnen 4 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 100%;
b. tussen 8 en 4 dagen voor de beoogde datum van Opdracht: 50%;
c. tussen 14 en 8 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 25%.
Dit bedrag wordt met Opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur.

3. Indien de wijziging een uitbreiding van de Overeenkomst inhoudt kan Ovenmobiel de voorschotfactuur aanvullen tot het overeengekomen deel van de nieuwe prijs van de Opdracht. 

H. Klachten 

1. Opdrachtgever zal de uitvoering van de Opdracht constant controleren.
2. Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan Ovenmobiel melden.
3. Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na de uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Ovenmobielmelden.
4. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Ovenmobiel melden.
5. Ovenmobiel zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met Opdrachtgever oplossen.
6. Een klacht van Opdrachtgever geeft geen recht om de Overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
7. Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/restitutie. Dit geldt ook indien Ovenmobiel niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

I. Aansprakelijkheid/overmacht 

1. Ovenmobiel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door Opdrachtgever.
2. Ovenmobiel is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van Opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. 
3. Ovenmobiel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Ovenmobiel. 
4. Ovenmobiel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of Opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.
5. Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de Opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart Ovenmobiel voor aanspraken tot schadevergoeding van derden. 
6. Elke aansprakelijkheid van Ovenmobiel is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van Ovenmobiel vergoedt.
7. Ovenmobiel is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de Overeenkomst kan voldoen.
8. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de Opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc. 

J. Einde Overeenkomst 

1. Indien de Overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de uitvoering van de Opdracht heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is. Tussentijdse opzegging is alleen wegens gegronde redenen mogelijk, zoals in art. E.9 of handelen door Opdrachtgever in strijd met art. F. 
2. Indien de Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden. 

K. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

1. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Brabant.